informatie voor verwijzers en nieuwe patiënten

IN VERBAND MET HET SLUITEN VAN DE PRAKTIJK PER 1 DECEMBER 2017 WORDEN GEEN NIEUWE PATIENTEN MEER AANGENOMEN.

 

De verwijzing van patiënten gebeurt via de huisarts of een specialist. Deze worden verzocht tevoren telefonisch te overleggen en vooraf de beschikbare medische informatie toe te sturen.

Praktijk ePsychiater
Amstel 240
1017 AK Amsterdam
tel: 06 55 33 18 91
email: jeroen [apestaartje] e-psychiater [punt] nl

NB het mobiele nummer is tevens voor privé-gebruik en verder alleen voor in de prakijk bekende patiënten indien zich een noodsituatie voordoet. U kunt, wanneer ik niet opneem, een boodschap inspreken. Ik bel u terug.

Het tarief per behandeling is door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgesteld. Indien de patiënt verzekerd is bij een maatschappij met wie ePsychiater een contract heeft, dan wordt alles via deze verzekeringsmaatschappij electronisch afgehandeld en vergoed. Patiënten die verzekerd zijn bij een maatschappij met wie geen overeenkomst bestaat over het behandeltarief en/of de voorwaarden, krijgen de rekening na afloop van de behandeling (of na uiterlijk een jaar) toegestuurd en dienen zelf zorg te dragen voor betaling.
Het verdient aanbeveling dat patiënten tevoren met hun zorgverzekeraar overleggen in hoeverre de kosten (alsnog) vergoed worden.
Een restitutieverzekering verdient veruit de voorkeur. Hierbij worden gemaakte kosten, voor zover zij verzekerd zijn, volledig terugbetaald volgens het tarief dat door de NZa is vastgesteld.
Veel mensen kiezen ervoor om, ook uit privacy overwegingen, de behandeling zelf te betalen. Sommige behandelingen, bijvoorbeeld voor aanpassingsstoornissen en relatieproblemen, komen bij de basisverzekering niet meer voor vergoeding in aanmerking en moeten dus zelf worden betaald.
Werkbegeleiding, conflictbemiddeling en reïntegratie-trajecten worden soms door de werkgever vergoed. Tarieven hiervoor worden per traject afgesproken.

Niet nagekomen, of te laat afgezegde afspraken worden niet door de verzekering vergoed en aan de patiënt in rekening gebracht. Maximaal €101.

Aan patiënten wordt gevraagd aan het begin en einde van de behandeling en bij langerdurende behandelingen ook tussentijds, mee te werken aan het invullen van een online vragenlijst (Routine Outcome Measurement, ROM).

In voorgaande jaren was er een contract met o.a. de volgende verzekeraars:
CZ / Delta Lloyd / Ohra / OWM Zorg en Zekerheid / Agis / Achmea / De Friesland / Multizorg / De Amersfoortse / Ditzo / IAK / PNO / VGZ / Univé / IZA / IZZ / zorgverzekeraar UMC / Cares Gouda

voor 2017 zijn contracten in de maak. Reeds getekend zijn de overeenkomsten met:
Zilveren Kruis Achmea
CZ, Ohra, Delta Lloyd

datum bijgewerkt: juni 2017

 

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: epsychiater ePsychiater
Naam regiebehandelaar: J.A. van der Linden

E-mailadres: jeroen [apestaartje] e-psychiater [punt] nl
KvK nummer: 34130681
Website: www.e-psychiater.nl
BIG-registraties: 99022525301;69022525316
Overige kwalificaties: psychiater
Basisopleiding: geneeskunde
AGB-code praktijk: 03072589
AGB-code persoonlijk: 03069099

2. Werkzaam in:

de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
psychiatrische stoornissen, zoals angst- en stemmingsstoornissen, verslaving, dwang- en ticstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, partner-relatie problematiek, Behandelvormen: (cognitieve) gedragstherapie, ACT, medicamenteuze behandeling

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):
solopraktijk J.A. van der Linden, 99022525301 in nauwe samenwerking met collegae

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten Verpleegkundig specialisten ggz-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Mevr. M.C. Citroen-Brat, 59020257501; P. Citroen, 09025749625;29025749616 J. Rübsaam, 29023591501 M.M. Deben-Mager, 59022641101 K. Trede, 69024344201

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
tijdens 6 wekelijkse intervisie waarin biografie, problematiek en behandeling, psychotherapeutisch zowel als medicamenteus, worden besproken

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

bij mijzelf, via mobiele telefoonnummer; tijdens mijn afwezigheid/onbereikbaarheid zijn afspraken gemaakt over waarneming door leden van de intervisiegroep. De eigen huisarts voert buiten kantoortijden in geval van crisis, de regie.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: ikzelf of een collega is bereikbaar, algemeen is met patienten overeengekomen dat buiten kantoortijden voor crisis de huisarts of diens vervanger beschikbaar is en de crisisdienst kan inschakelen.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?
Ja, ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis Achmea, CZ, VGZ, De Friesland, Multizorg

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.e-psychiater.nl/home/praktijk-van-jeroen-van- der-linden/ De situatie in 2017 kan anders zijn

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden
Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en no- show tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie

Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: www.nvvp.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
VVPAO Dhr. K. Smit Bovenweg 56 1834 CG Sint Pancras of: Regionaal Inspecteur voor de Gezondheidszorg: de heer drs. P. Gassman Tel. 020-5800100

Link naar website: http://www.vvpao.nl/algemene-informatie.html

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: VVPAO Dhr. K. Smit Bovenweg 56 1834 CG Sint Pancras

De geschillenregeling is hier te vinden

Link naar website: www.vvpao.nl Bovenweg 56 1834 CG Sint Pancras http://www.vvpao.nl/algemene-informatie.html

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar: M.C. Citroen-Brat, psychiater

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.e-psychiater.nl/home/praktijk-van- jeroen-van-der-linden/

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
zie website, aanmelding gebeurt bij voorkeur door de verwijzer, meestal de huisarts maar het kan ook een collega psychiater of psychotherapeut zijn. Een enkele keer belt een patient zelf maar wordt de verwijzing alsnog geregeld. Ik ontvang zelf de telefonische aanmeldigen, in geval ik in gesprek of afwezig ben spreken verwijzers in en ik bel terug. Intake wordt door mij gedaan (solopraktijk).

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: J.A. van der Linden, psychiater

Generalistische basis ggz:

Geen

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 0329 Psychiater
9402 Psychotherapeut

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

over het algemeen niet. Het komt wel voor dat ik in overleg met de betrokkene om een second opinion verzoek.

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: J.A. van der Linden, psychiater

Generalistische basis ggz:

Geen

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 0329 Psychiater
9402 Psychotherapeut

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: J.A. van der Linden, psychiater

Generalistische basis ggz:

Geen

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 0329 Psychiater
9402 Psychotherapeut

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
diagnose en behandelplan worden met patient en indien deze dat wenst ook een naatste betrokkene, besproken. Dit wordt gecommuniceerd naar de huisarts. Tijdens de behandeling vinden regelmatge evaluatieve gesprekken plaats. Met denke hierbij aan drie-maandelijkse beschouwing.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
ROM, SCL90, OQ45, voortgangsbespreking behandelplan en evt. bijstelling

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM- gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): https://www.vrijgevestigde.nl/contracts/Ovk%20SVR%20-%20Vrijgevestigden%20v20160801-01.pdf l

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: drie maanden

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

vast onderdeel in het gesprek CQi bij einde behandeling

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening

Naam: Jeroen Andreas van der Linden Plaats: Amsterdam
Datum: 27 september 2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja