informatie voor verwijzers en nieuwe patiënten

Tot nader order worden geen nieuwe patiënten aangenomen. Lopende behandelingen vinden gewoon doorgang. Indicenteel kan een uitzondering gemaakt worden voor consultaties.

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Format C
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: J.A. van der Linden. van der Linden
BIG-registraties: 99022525301;69022525316
Overige kwalificaties: psychiater
Basisopleiding: geneeskunde
AGB-code persoonlijk: 03069099
Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: epsychiaterePsychiater
E-mailadres: jeroen@e-psychiater.nl
KvK nummer: 34130681
Website: www.e-psychiater.nl
AGB-code praktijk: 03072589
2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
de gespecialiseerde-ggz
2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A
3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw
patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de
praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
kleine privé praktijk voor psychotherapie en advisering. Medicatie speelt over het algemeen een
geringe rol. De behandeling kan ondersteund worden door contact via internet.
Waar nodig worden naasten bij de behandeling betrokken. Partner-relatie gesprekken worden
veelvuldig gevoerd.
3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Alcohol
Depressie
Bipolair en overig
Angst
Restgroep diagnoses
Seksuele problemen
Slaapstoornissen
Persoonlijkheid
4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: J A van der Linden
BIG-registratienummer: 99022525301
Indicerend regiebehandelaar 2
Naam: J A van der Linden
BIG-registratienummer: 69022525316
Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: J A van der Linden
BIG-registratienummer: 99022525301
Coördinerend regiebehandelaar 2
Naam: J A van der Linden
BIG-registratienummer: 69022525316
5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
ggz-instellingen
5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Mevr. M.C. Citroen-Brat, 59020257501;
P. Citroen, 09025749625;29025749616
J. Rübsaam, 29023591501
M.M. Deben-Mager, 59022641101
K. Trede, 69024344201
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
tijdens 6 wekelijkse intervisie waarin biografie, problematiek en behandeling, psychotherapeutisch
zowel als medicamenteus, worden besproken
5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
bij mijzelf, via mobiele telefoonnummer; tijdens mijn afwezigheid/onbereikbaarheid zijn afspraken
gemaakt over waarneming door leden van de intervisiegroep. De eigen huisarts voert buiten
kantoortijden in geval van crisis, de regie.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: ikzelf ben of een collega is bereikbaar, algemeen is met patienten overeengekomen dat
buiten kantoortijden voor crisis de huisarts of diens vervanger beschikbaar is die zo nodig de
crisisdienst kan inschakelen.
5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
Mevr. M.C. Citroen-Brat, 59020257501;
P. Citroen, 09025749625;29025749616
J. Rübsaam, 29023591501
M.M. Deben-Mager, 59022641101
K. Trede, 69024344201
5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
diagnostiek en behandeling, kennis van maatschappelijke ontwikkelingen
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
https://www.e-psychiater.nl/home/praktijk-van-jeroen-van-der-linden/
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep: www.nvvp.nl
9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
VVPAO
Dhr. K. Smit
Bovenweg 56
1834 CG Sint Pancras
of:
Regionaal Inspecteur voor de Gezondheidszorg:
de heer drs. P. Gassman
Tel. 020-5800100
Link naar website:
http://www.vvpao.nl/algemene-informatie.html
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
M.C. Citroen-Brat, psychiater
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.e-psychiater.nl/home/praktijk-vanjeroen-
van-der-linden/
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
zie website,
aanmelding gebeurt bij voorkeur door de verwijzer, meestal de huisarts maar het kan ook een
collega psychiater of psychotherapeut zijn.
Een enkele keer belt een patient zelf maar wordt de verwijzing alsnog geregeld.
Ik ontvang zelf de telefonische aanmeldigen, in geval ik in gesprek of afwezig ben spreken verwijzers
in en ik bel terug.
Intake wordt door mij gedaan (solopraktijk).
12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja
13. Behandeling
13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe
dat als volgt:
diagnose en behandelplan worden met patient en indien deze dat wenst ook een naaste betrokkene,
besproken. Dit wordt gecommuniceerd naar de huisarts.
Tijdens de behandeling vinden regelmatge evaluatieve gesprekken plaats. Met denke hierbij aan
drie-maandelijkse beschouwing.
13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
ROM, SCL90, OQ45, HONOS, voortgangsbespreking behandelplan en evt. bijstelling
13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
standaardperiode hanteer ik hiervoor:
drie maanden
13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
vast onderdeel in het gesprek
CQi bij einde behandeling
14. Afsluiting/nazorg
14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
15. Omgang met patientgegevens
15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja
III. Ondertekening
Naam: Jeroen Andreas van der Linden
Plaats: Amsterdam
Datum: 26 april 2022
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
naar waarheid heb ingevuld:
Ja

Naschrift: ondanks dat ik geen contracten heb met verzekeraars valt de behandeling (specialistsiche GGZ) wel onder de basisverzekering. De rekening die u krijgt toegstuurd kunt u aanbieden aan de verzekeringsmaatschappij. Deze zal mogelijk slechts een gedeelte willen vergoeden. Over het resterende bedrag worden individueel afspraken gemaakt.

Mensen die geen beroep willen doen op de verzekering betalen "tarief zelfbetalers" (€170 per uur).

JvdL