informatie voor verwijzers en nieuwe patiënten

Tot nader order worden geen nieuwe patiënten aangenomen. Lopende behandelingen vinden gewoon doorgang. Indicenteel kan een uitzondering gemaakt worden voor consultaties.

Met vriendelijke groet,

Jeroen van der Linden
 

KWALITEITSSTATUUT

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: J.A. van der Linden
BIG-registraties: 99022525301; 69022525316
Overige kwalificaties: psychiater, psychotherapeut
Basisopleiding: geneeskunde
AGB-code persoonlijk: 03069099
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: ePsychiater
E-mailadres: jeroen@e-psychiater.nl
KvK nummer: 34130681
Website: www.e-psychiater.nl
AGB-code praktijk: 03072589
2. Werkzaam in:
de gespecialiseerde-ggz
3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
psychiatrische stoornissen, zoals angst- en stemmingsstoornissen, verslaving, dwang- en
ticstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, partner-relatie problematiek,
Behandelvormen: (cognitieve) gedragstherapie, ACT, medicamenteuze behandeling
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Medewerker 1
Naam: J.A. van der Linden
BIG-registratienummer: 99022525301
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
ggz-instellingen
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Mevr. M.C. Citroen-Brat, 59020257501;
P. Citroen, 09025749625; 29025749616
J. Rübsaam, 29023591501
M.M. Deben-Mager, 59022641101
K. Trede, 69024344201
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
tijdens 6 wekelijkse intervisie waarin biografie, problematiek en behandeling, psychotherapeutisch
zowel als medicamenteus, worden besproken
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
bij mijzelf, via mobiele telefoonnummer; tijdens mijn afwezigheid/onbereikbaarheid zijn afspraken
gemaakt over waarneming door leden van de intervisiegroep. De eigen huisarts voert buiten
kantoortijden in geval van crisis, de regie.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: ikzelf of een collega is bereikbaar, algemeen is met patienten overeengekomen dat
buiten kantoortijden voor crisis de huisarts of diens vervanger beschikbaar is en de crisisdienst kan
inschakelen.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja: Zilveren Kruis Achmea, CZ, VGZ, De Friesland, Multizorg
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.e-psychiater.nl/home/praktijk-van-jeroen-vander-
linden/
De situatie in 2017 e.v. kan anders zijn
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: http://www.e-psychiater.nl/home/praktijk-van-jeroen-van-der-linden/
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: www.nvvp.nl
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
VVPAO
Dhr. K. Smit
Bovenweg 56
1834 CG Sint Pancras
of:
Regionaal Inspecteur voor de Gezondheidszorg:
de heer drs. P. Gassman
Tel. 020-5800100
Link naar website:
http://www.vvpao.nl/algemene-informatie.html
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
VVPAO
Dhr. K. Smit
Bovenweg 56
1834 CG Sint Pancras
Link naar website:
www.vvpao.nl
Bovenweg 56
1834 CG Sint Pancras
http://www.vvpao.nl/algemene-informatie.html
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
M.C. Citroen-Brat, psychiater
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.e-psychiater.nl/home/praktijk-vanjeroen-
van-der-linden/
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
zie website,
aanmelding gebeurt bij voorkeur door de verwijzer, meestal de huisarts maar het kan ook een
collega psychiater of psychotherapeut zijn.
Een enkele keer belt een patient zelf maar wordt de verwijzing alsnog geregeld.
Ik ontvang zelf de telefonische aanmeldigen, in geval ik in gesprek of afwezig ben spreken verwijzers
in en ik bel terug.
Intake wordt door mij gedaan (solopraktijk).
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: J.A. van der Linden, psychiater
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater
9402 Psychotherapeut
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
over het algemeen niet. Het komt wel voor dat ik in overleg met de betrokkene om een second
opinion verzoek.
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: J.A. van der Linden, psychiater
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater
9402 Psychotherapeut
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: J.A. van der Linden, psychiater
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater
9402 Psychotherapeut
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of
een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
diagnose en behandelplan worden met patient en indien deze dat wenst ook een naatste
betrokkene, besproken. Dit wordt gecommuniceerd naar de huisarts.
Tijdens de behandeling vinden regelmatge evaluatieve gesprekken plaats. Met denke hierbij aan
drie-maandelijkse beschouwing.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
ROM, SCL90, OQ45, voortgangsbespreking behandelplan en evt. bijstelling
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens
aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
https://www.vrijgevestigde.nl/contracts/Ovk%20SVR%20-%20Vrijgevestigden%20v20160801-01.pdf
l
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
drie maanden
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
vast onderdeel in het gesprek
CQi bij einde behandeling
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: Jeroen Andreas van der Linden
Plaats: Amsterdam
Datum: 27 september 2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja

 

Naschrift:

Het tarief bedraagt € 160 per uur. De meeste behandelingen worden door de basisverzekering vergoed. Indien ik geen contract heb met een verzekeraar dan zal deze verzekeraar de behandeling misschien maar voor een deel vergoeden. Het overige deel zal dan uit eigen zak moeten worden betaald. Check met verzekeraar en met mij hoe de betaling het beste is te organiseren.

De kosten voor niet of niet op tijd afgezegde afspraken bedragen maximaal €101,50
JvdL