Informatie voor verwijzers en nieuwe patiënten

De verwijzing van patiënten gebeurt via de huisarts of een specialist. Deze worden verzocht tevoren telefonisch te overleggen en vooraf de beschikbare relevante informatie toe te sturen.

Praktijkadres:

Paul Citroen
Nieuwe Keizersgracht 14
1018 DR Amsterdam
tel: 020 625 76 92 (spreek in en u wordt teruggebeld)
email: paul@paulcitroen.com

KvK Amsterdam: 34302704

BIG registratie: 090257516 (gz-psycholoog) 29025749616 (psychotherapeut)

agb code praktijk: 94 003568
agb code zorgverlener: 94 004100

werkzaam in specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ)

 

KWALITEITSSTATUUT

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Paul Citroen
BIG-registraties: 29025749616;09025749625
Overige kwalificaties: psychoanalyticus en psychoanalytisch psychotherapeut
Basisopleiding: Psychologie
AGB-code persoonlijk: 94004100
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Praktijk Paul Citroen
E-mailadres: paul@paulcitroen.com
KvK nummer: 34302704
Website: www.e-psychiater.nl
AGB-code praktijk: 94003568
2. Werkzaam in:
de gespecialiseerde-ggz
3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
psychotherapeutische behandeling van: stemmingsstoornissen, angststoornissen, partner/relatie en
gezins-problematiek, systeemtherapie. Werkgerelateerde problematiek, tweede generatie
problematiek.
behandelvormen: psycho-analytische / psychodynamische psychotherapie
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Medewerker 1
Naam: Paul Citroen
BIG-registratienummer: 29025749616
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
M.C. Citroen-Brat 29020257516
H.T.M. van Ramshorst, 89012907416
M.M. Deben-Mager 59022641101
W.J. Gomperts 29041774416
C. Widlund-Broer 59025884416
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
tijdens intervisie bijeenkomsten, maandelijks
waarin biografie, problematiek en psychotherapeutische behandeling aan de orde zijn alsook de
vraag of medicamenteuze ondersteuning geïndiceerd is.
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
bij mijzelf via mijn mobiele nummer en bij de huisarts die toegang heeft tot de crisisdienst.
Tijdens mijn afwezigheid welke ik altijd heb voorbesproken met mijn patiënten, zijn de collega's met
wie ik samenwerk bereikbaar. Zo nodig kan een beroep worden gedaan op de eigen huisarts.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: ik zelf of een collega bereikbaar is.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja: VGZ, Zilveren Kruis Achmea, Multizorg, CZ, DSW, De Friesland
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.e-psychiater.nl/home/praktijk-van-paul-citroen/
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: http://www.e-psychiater.nl/home/praktijk-van-paul-citroen/
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Anders:
Link naar website: www.lvvp.nl
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/klachtenreglement%20LVVP%20versie%Met ingang van 01-01-2017 is de nieuwe klachten en geschillenregeling van kracht. Wkkgz.
Link naar website:
https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doks
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
klachtencommissie LVVP
Link naar website:
www.lvvp.nl
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
een van de collega's met wie ik samenwerk (zie punt 5b)
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.e-psychiater.nl/home/praktijk-vanpaul-
citroen/
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Patiënt kan zich zowel via email als telefonisch bij mij aanmelden. Op basis van dit telefoongesprek
wordt in overleg met patiënt afgesproken of een uitgebreide intake (en kennismaking) aangewezen
is. Op basis van de uitgebreide intake wordt een behandelvoorstel gedaan.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: P. Citroen
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
over het algemeen niet. het komt wel voor dat ik in overleg met de betrokkene consult vraag bij een
collega.
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: P. Citroen
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: P. Citroen
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of
een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
diagnose en behandelplan worden met patiënt besproken en indien deze dat wenst komt zijn partner
of een andere naast betrokkene mee in het gesprek.
De uitkomst van dit gesprek wordt gecommuniceerd naar de huisarts. Tijdens de behandeling vinden
regelmatige (drie- tot zesmaandelijkse) evaluatieve gesprekken plaats.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
ROM, SCL90, OQ45, voortgangsbesprekingen behandelplan en eventuele bijstelling en intervisie
follow-up.
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens
aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
https://www.vrijgevestigde.nl/contracts/Ovk%20SVR%20-%20Vrijgevestigden%20v20160801-01.pdf
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
dit is een vast onderdeel tijdens de behandeling, 3-6 maanden.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
CQi bij einde behandeling
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: Paul Citroen
Plaats: Amsterdam
Datum: 27 september 2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja