Informatie voor verwijzers en nieuwe patiënten

De verwijzing van patiënten gebeurt via de huisarts of een specialist. Deze worden verzocht telefonisch te overleggen en/of vooraf de relevante informatie beschikbaar te stellen.

Praktijkadres:

M.C. Citroen-Brat
Nieuwe Keizersgracht 14
1018 DR Amsterdam
tel: 020 625 76 92 (spreek in en u wordt teruggebeld)
email: tilly@tillycitroen.com

KvK Amsterdam: 34342189
BIG registratie nummer 29020257516 (arts-psychotherapeut)

agb code zorgverlener: 94104649
agb praktijk 94064184

werkzaam in gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (SGGZ)

 

KWALITEITSSTATUUT

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: M.C. Citroen-Brat
BIG-registraties: 59020257501;29020257516
Overige kwalificaties: arts, psychoanalyticus
Basisopleiding: geneeskunde
AGB-code persoonlijk: 94104649
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: M.C. Citroen-Brat
E-mailadres: tilly@tillycitroen.com
KvK nummer: 34342189
Website: www.e-psychiater.nl
AGB-code praktijk: 94064184
2. Werkzaam in:
de gespecialiseerde-ggz
3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
stemmingsstoornissen, angststoornissen, adolescentieproblematiek, persoonlijkheidsstoornissen,
partner-relatie en gezinsproblematiek,
tweede generatie problematiek
behandelvormen: psychoanalytische / psychodynamische psychotherapie
medicamenteuze behandeling
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Medewerker 1
Naam: T.Citroen
BIG-registratienummer: 29020257516
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
P. Citroen, 09025749625;29025749616
J. Rubsaam, 29023591501
M.M. Deben-Mager, 59022641101
K. Trede, 69024344201
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
maandelijkse intervisie bijeenkomsten waarin biografie, de problematiek en de interventie, zowel
psychotherapeutisch als medicamenteus, worden besproken.
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
ikzelf via mijn mobiele telefoonnummer; tijdens mijn afwezigheid / onbereikbaarheid zijn afspraken
over gemaakt over waarneming door leden van de intervisiegroep (zie 5b).
De eigen huisarts voert buiten kantoortijden ingeval van crisis, de regie
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: ik zelf of een collega bereikbaar is.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja: Zilveren Kruis Achmea, VGZ, CZ, Multizorg, De Friesland, DSW
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.e-psychiater.nl/home/praktijk-van-tilly-citroenbrat
de situatie in 2017 kan anders zijn
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: http://www.e-psychiater.nl/home/praktijk-van-tilly-citroen-brat/
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: www.nvvp.nl
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
VVPAO
Dhr K. Smit
Bovenweg 56
1834 CG St Pancras
Link naar website:
www.vvpao.nl/algemene-informatie.html
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
VVPAO
Dhr K. Smit
Bovenweg 56
1834 CG St Pancras
Link naar website:
www.vvpao.nl/
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
J.A. van der Linden, psychiater
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.e-psychiater.nl/home/praktijk-vantilly-
citroen-brat/
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Zie website.
Bij voorkeur door de verwijzer, meestal de huisarts maar het kan ook een collega psychiater of
psychotherapeut zijn. Een enkele keer belt de patiënt zelf als eerste maar wordt de verwijzing alsnog
in orde gemaakt.
Ik ontvang zelf de telefonische aanmeldingen, ik doe een korte screening en maak een afspraak voor
een kennismakingsgesprek. Pas na uitgebreide intake volgt een behandelvoorstel.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: M.C. Citroen-Brat
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
over het algemeen niet. Het komt wel voor dat ik in overleg met de betrokkene een collega verzoek
om een second opinion.
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: M.C. Citroen-Brat
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater
9402 Psychotherapeut
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: M.C. Citroen-Brat
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater
9402 Psychotherapeut
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of
een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
diagnose en behandelplan worden besproken met patiënt en, indien deze dat wenst, ook met een
naaste betrokkene.
Dit wordt gecommuniceerd naar de huisarts. Tijdens de behandeling vinden regelmatig evaluatieve
gesprekken plaats (drie tot zes maanden).
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
ROM, SCL90, OQ45, voortgangsbesprekingen behandelplan en eventuele bijstelling
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens
aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
https://www.vrijgevestigde.nl/contracts/Ovk%20SVR%20-%20Vrijgevestigden%20v20160801-01.pdf
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
drie tot vier maanden
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
de voortgang naar tevredenheid wordt regelmatig besproken. Aan het einde van de behandeling vult
de betrokkene de CQi in.
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: M.C, Citroen-Brat
Plaats: Amsterdam
Datum: 27 september 2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja

Indien de geleverde zorg niet verzekerd is hanteer ik een uurtarief van €160. Ditzelfde bedrag geldt voor zg. zelfbetalers die de verzekering niet willen aanspreken. In sommige gevallen zal een verzekeraar een gedeelte van de behandleing vergoeden, in dat geval kan aanvullende betaling in overleg plaatsvinden.