Ontwikkelingsstoornissen

De term ontwikkelingsstoornis kan gebruikt worden voor elke stoornis die zich in de ontwikkeling van een kind voordoet. Er zijn argumenten om een persoonlijkheidsstoornis op latere leeftijd als een ontwikkelingsstoornis op te vatten, als een stoornis die is opgetreden tijdens de adolescentie, de puberteit, de oedipale fase of tijdens een nog vroegere periode. Het is tamelijk willekeurig om een aandachtstekortstoornis, al of niet met hyperactiviteit, geen ontwikkelingsstoornis te noemen aangezien het met de ontwikkeling van deze kinderen zo vaak de verkeerde kant op gaat.

De ontwikkelingspsychologie, een beschrijving van de normale ontwikkeling van een kind, valt buiten het bestek van ePsychiater. In elke fase kunnen zich stoornissen voordoen waarbij de groep ontwikkelingsstoornissen zich over het algemeen eerder manifesteert dan de gedragsstoornissen.